Inloopavond bestemmingsplan Jutphaas Wijkersloot 29 augustus tussen 20:00 en 21:30 uur

Inloopavond bestemmingsplan  Jutphaas Wijkersloot

Wanneer: Dinsdag 29 augustus tussen 20:00 en 21:30 uur

Het huidige bestemmingsplan dateert uit 2008 en dient geactualiseerd te worden. De gemeente heeft al enige jaren de wens om delen van de wijk te transformeren naar een gemengd woon- en werkgebied tussen de binnenstad en de overige buurten van Jutphaas-Wijkersloot. Wilt u hier meer over weten en wat er volgens het (nieuwe) bestemmingsplan mogelijk is, dan bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst op dinsdag 29 augustus in zaalruimte De Wenck aan het Wenckebachplantsoen 85a. Vanaf deze datum start ook het inspraaktraject voor het voorontwerp-bestemmingsplan. Van 29 augustus t/m 11 september liggen de stukken ter inzage en kan een ieder een inspraakreactie indienen.

Wijzigingen ten opzichte van het huidige bestemmingsplan

De belangrijkste wijzigingen die ten opzichte van het huidige bestemmingsplan zijn aangebracht betreffen:

–             De opname van enkele locaties als bestemming ‘Ontwikkellocatie Wonen’: te weten Kruyderlaan 31-35, Karwei/Van Benthemlocatie, Hildo Kropstraat 12-18, Hildo Kropstraat 35, locatie Mondriaan/EMC, Nedereindseweg 149, Kerkveld 63 (buurtcentrum Kerkveld), hoek Herenstraat-Armensteeg, Jukoterrein en Vredebestlaan;

–             Voor de panden aan Het Sluisje 1-10, de panden aan de zuidzijde van Nedereindseweg tot en met huisnummer 43 en Herenstraat 1-48 (inclusief Utrechtsestraatweg 1) zijn woonfuncties op de begane grond nu algemeen toegestaan;

–             Daarnaast is het beschermd dorpsgezicht Jutphaas opgenomen.

Spelregels voor particulier initiatief Kruyderlaan-Herenstraat

Naast het bestemmingsplan heeft de gemeente ook de wens om de geactualiseerde uitgangspunten voor initiatieven in het gebied Kruyderlaan-Herenstraat te bespreken met belanghebbenden. In 2007 is een visie vastgesteld met uitgangspunten voor particuliere initiatieven in dit gebied. De afgelopen jaren bleek het lastig te zijn om binnen deze kaders particuliere initiatieven te ontplooien. Daarom zijn nieuwe richtlijnen opgesteld, waarbij de “groene erfzone” is geschrapt (een gebied dat als groene buffer zou moeten fungeren tussen de Herenstraat en de Kruyderlaan). Daarnaast is het streven opgenomen om de Herenstraat meer allure mee te geven door deze als een soort groene loper in te richten en daarmee de verbinding te herstellen tussen de binnenstad en de Herenstraat, Kruyderlaan en Hildo Kropstraat. Dit idee stamt uit de Buurtvisie Oud Jutphaas, die verder inmiddels grotendeels gerealiseerd is.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (met planid: NL.IMRO.0356.BPJW2017-VO01), op de gemeentelijke website http://ropubliceer.nieuwegein.nl en/of  www.nieuwegein.nl/bestemmingsplanjutphaaswijkersloot. Contactpersonen: Martijn Broersma , tel.nr. (030) 607 14 17 en Johan Haaksman, tel.nr. (030) 607 15 64.

Gemeente houdt bijeenkomst over de watergangen in de wijk

Onze gemeente is bezig om samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zogenaamde ‘wateractieplannen’ op te stellen. Per wijk of gebied komt in een dergelijk plan bijvoorbeeld het functioneren van het watersysteem en de waterketen aan bod, het beheer en onderhoud van de watergangen, de knelpunten en de mogelijke maatregelen.

Dit jaar willen we een start maken met de wijk Jutphaas-Wijkersloot. Daarom willen we graag met de bewoners in discussie over wat de sterke punten en zwakke punten zijn van de beleving van het aanwezige water in de wijk. Voor de wijk willen we een workshopachtige avond organiseren.

De gemeente willen graag weten hoe de bewoners het aanwezige water (sloten en vijvers) in de wijk beleven. Wat zijn de mooie plekjes en wat kunnen we verbeteren. Met uw inbreng wordt nog dit jaar een ‘wateractieplan’ voor Jutphaas-Wijkersloot  opgesteld. In dit plan staan het functioneren van het watersysteem, het beheer en onderhoud van de watergangen, de knelpunten en maatregelen. Bij renovaties en groot onderhoud  wordt het plan gebruikt voor de verbetering van de waterkwaliteit.

De avond begint met toelichting over het watersysteem en de waterkwaliteit in de wijk. Daarna bespreken we  in groepjes de sterke en zwakke punten van het water..

 

Info over Steunpunt Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die de zorg heeft opgenomen voor zijn/haar partner, kind, een familielid of een zieke vriend(in) met een handicap of langdurige ziekte (lichamelijk of geestelijk). Statistisch gezien is 10-12% van de samenleving een mantelzorger. In Nieuwegein gaat het dus wel om 6.100 mensen! Daar zijn we als gemeente dankbaar voor. We vinden het belangrijk om deze mensen optimaal te ondersteunen want mantelzorgen kan erg belastend zijn. Meeste mensen combineren het naast hun werk en andere dagelijkse werkzaamheden en daarnaast kan het emotioneel erg zwaar zijn.

Het Steunpunt Mantelzorg is spil in het web als het gaat om het bereiken van de mantelzorgers. Mantelzorgers die bij het steunpunt ingeschreven staan kunnen rekenen op persoonlijke ondersteuning op maat waaronder:

–          Nieuwsbrief
–          Lotgenotencontact
–          Thema en voorlichtingsbijeenkomsten
–          Ontspannende activiteiten
–          Ondersteunende gesprekken
–          Hulp bij uitzoek- en regeltaken (door middel van de mantelzorgmakelaar)
–          Verzorgen van jaarlijkse dag van de mantelzorger (dit is een nationale dag die meestal in November vindt. Op deze dag wordt de mantelzorger in het zonnetje gezet. Deze dag wordt gecombineerd met het uitreiken van de mantelzorgwaardering, de mantelzorgwaardering is een cadeautje die vanuit de gemeente wordt verstrekt)
–          Informatie en advies over het hulpaanbod in Nieuwegein
–          Informatie en advies over wet- en  regelgeving

Mantelzorgers kunnen ook huishoudelijke hulp (in hun eigen huis, niet in het huis van degene die zij verzorgen) aanvragen. Maximaal 20 uren per jaar.

voor meer informatie zie:

Poster mantelzorg
Poster mantelzorg