Aanvraagformulier voor bijdrage uit het wijkbudget van Jutphaas-Wijkersloot

Criteria voor verstrekken van bijdrage uit het wijkbudget

Herkomst en grootte
Ieder jaar krijgt het wijknetwerk  Jutphaas-Wijkersloot van de Gemeente een wijkbudget ter beschikking gesteld.
Het budget mag -na goedkeuring – worden besteed aan initiatieven vanuit de wijk, die op één of andere manier een duurzame bijdrage leveren aan de leefbaarheid dan wel sociale samenhang.

Procedure
De aanvraag moet middels het aanvraagformulier, inclusief eventuele(n) bijlage, ingediend worden bij het wijknetwerk. Het dagelijks bestuur toets de aanvraag en legt deze voorzien van een advies- tijdens de eerstvolgende vergadering voor aan de leden van het wijknetwerk.
Tijdens deze vergadering mag de aanvrager het initiatief toelichten en beoordelen de leden van het wijknetwerk de aanvraag.

Uitbetaling van een door het wijknetwerk goedgekeurde aanvraag gebeurt na realisatie
van het initiatief en als de penningmeester de betreffende nota’s c.q.andere
betaalbewijzen heeft ontvangen.
De aanvraag dient in ieder geval 2 maanden voor het evenement bij het bestuur ingediend te zijn

Toetsingscriteria
De basis voor de beoordeling zijn duurzaamheid, verbetering of vergroten van de
sociale samenhang.

De andere criteria zijn:

 • Het initiatief mag niet in strijd zijn met bestaand gemeentebeleid.
 • Zaken die eigenlijk binnen reguliere budgetten thuis horen worden niet in behandeling
  genomen.
 • Het initiatief dient een algemeen buurt en/of wijkbelang van minimaal 25 bewoners.
 • De aanvraag dient te bestaan uit een compleet ingevuld aanvraagformulier inclusief
  begroting,prijsopgaaf derden e.d.
 • Indien van toepassing zitten er als bijlagen kaarten dan wel situatieschetsen van voor
  en na de realisatie.

De indiener(s) moet aantonen dat hij/zij zelf de uitvoering begeleiden dan wel doen.
Na goedkeuring moet het project binnen een halfjaar uitgevoerd zijn/worden.